NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Skoczowska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. wcześniej pod nazwą Ciepłownictwo Słupiec Sp. z o.o., prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji ciepła od dnia 30.07.2007r. Działalność ta prowadzona jest w kotłowni zlokalizowanej przy ul. Górny Bór 25A w Skoczowie po uzyskaniu koncesji odpowiednio na wytwarzanie ciepła WCC/1156/13864/W/OWR/2007/HC oraz na przesył i dystrybucje ciepła PCC/1130/13864/W/OWR/2007/HC.

Nasza Ciepłownia jest jednym z dwóch źródeł ciepła dla miasta Skoczowa.

Odbiorcami ciepła są pobliskie zakłady przemysłowe zasilane bezpośrednio naszą siecią ciepłowniczą, oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do których ciepło dostarczane jest poprzez sieć Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Spółka nabyła nieruchomość wraz ze zlokalizowana na niej kotłownią już w dniu 6 października 2006r. Jednakże do 31.05.2007r. użytkowana była przez dzierżawcę który posiadał wymagane koncesje i zezwolenia. Początkowo źródła ciepła w ciepłowni stanowiły 2 kotły WR-25 o mocy łącznej 58,2MW. Z uwagi na brak zapotrzebowania na odpowiednią moc cieplną (istniejące kotły były użytkowane zamiennie) oraz stan techniczny kotłów w 2006r. wyłączono z eksploatacji jeden z kotłów, natomiast drugi gruntownie wyremontowano i zmodernizowano). Od tego czasu zainstalowane źródło ciepła stanowił 1 kocioł o mocy 29,1MW(moc w paliwie 34,8). W 2010r. zmodernizowano stary nieczynny kocioł na nowy WRp-12 o mocy 10,9 (w paliwie 14,5MW), który stanowi drugie źródło ciepła od listopada 2010r. Zmniejszenie części grzewczej tego kotła WR-25/12 spowodowało efektywniejszą produkcję ciepłej wody, zwłaszcza w okresach przejściowych, kiedy będzie wykorzystywany tylko kocioł mniejszy oraz w okresach silnych mrozów, kiedy powinny pracować dwa kotły. Obecnie instalacja ciepłowni składa się z dwóch źródeł o sumarycznej mocy 39,975 MW.  Są to kotły wodno-rurowe z wymuszonym przepływem wody, z paleniskiem rusztowym. Średnioroczna produkcja ciepła z kotłowni w ostatnich dwóch latach wyniosła ok. 160 tyś. GJ

Paliwem dla obu kotłów jest węgiel kamienny w postaci miału, sortyment MII zgodnie z normą PN-82/G-97001 o wartości opałowej ok. 22 000 kJ/kg. Węgiel dostarczany jest transportem samochodowym i kolejowym i rozładowywany na wybetonowany i obudowany plac składowy węgla.

Spaliny odpylane są w indywidualnych bateriach cyklonów i odprowadzane do powietrza wspólnym kominem żelbetowym o wysokości h = 100 m i średnicy wyloty d = 4,3 m.

Sieć Spółki zaprojektowana została na parametry obliczeniowe 130/75 °C. Takie też parametry nośnika ciepła są obowiązujące w aktualnych warunkach eksploatacji. 

Czynnikiem grzejnym jest woda o wymuszonej cyrkulacji. Wytwarzane ciepło wykorzystywane jest wyłącznie w sezonie grzewczym (okres od września do maja) dla potrzeb ogrzewania zakładów przemysłowych oraz pośrednio dla budynków mieszkalnych. Spółka nie dostarcza ciepła na potrzeby c.w.u. oraz w okresie letnim.

Sieć ciepłowniczą, będącą własnością Spółki, stanowi odcinek sieci od źródła do pobliskiego zakładu przemysłowego (Teksid Iron Poland) składający się z dwóch rurociągów o średnicy DN 500mm o długości 630 metrów wykonany w technologii tradycyjnej w latach siedemdziesiątych (sieci napowietrzne i kanałowe). Ciepłownia zasila też sieci ciepłownicze przyłączone do głównej magistrali sieci Spółki, które są własnością odbiorców.

W Spółce cały czas realizowany jest program modernizacji podlegający na optymalizacji procesów spalania miału węglowego w kotłach oraz inne działania ukierunkowane na podniesienie efektywności wytwarzania ciepła, a także mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Poprzez  wprowadzanie zmian organizacyjnych i technicznych na przestrzeni okresu funkcjonowania Spółki dostosowujemy się do wymogów gospodarki rynkowej oraz stale rosnących potrzeb i oczekiwań obecnych i przyszłych odbiorców, zarówno w zakresie jakości świadczonych usług jak i ograniczonego wzrostu cen energii cieplnej. Zastosowanie nowoczesnej techniki i technologii pozwala na osiąganie wysokiej sprawności działania urządzeń ciepłowniczych.


Strategiczne cele przedsiębiorstwa to:

  • zwiększenie sprawności i modernizacja źródeł ciepła,
  • poprawa stanu emisji spalin do powietrza,
  • polepszenie ekonomiki produkcji energii cieplnej,
  • utrzymywanie w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń energetycznych  celem zapewnienia ich bezawaryjnej pracy.