MATERIAŁY DO POBRANIA

Aktualna taryfa dla ciepła:

Decyzja prezesa URE z dnia 22.04.2024 zatwierdzająca taryfe dla ciepla.pdf Obowiązuje od 01.06.2024r.

 

Plan wprowadzania ograniczeń ciepła:

  Plan wprowadzania ograniczen ciepla na lata 2024-2026.pdf

 Uprzejmie informujemy, że Skoczowska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedziba w Skoczowie zapewnia odbiorcy końcowemu dostęp do elektronicznej formy informacji w zakresie rozliczeń i wystawionych mu faktur. Odbiorcy końcowi mogą otrzymać na żądanie, jasne i zrozumiałe wyjaśnienie w jaki sposób wyliczono ich rachunek, w tym celu prosimy wysyłać zapytania na adres sec@sec.skoczow.pl, lub skontaktować się pod nr tel. 33 479 21 26

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej

 

Skoczowska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. informuje, że wartość wskaźnika nakładu nieodwracalnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość źródeł ciepła oraz technologii wykorzystanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego wynosi:

Wpc = 1,328

Wartość wskaźnika obliczono w oparciu o algorytm określony w Załączniku nr 4 pkt. 1.3 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 październik 2017 r. w sprawie szczególnego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. poz. 1912)

oraz na podstawie danych za rok 2023 wzorem:

Wpc=((Wp,i*Hch,i) – (Wel*El))/(Qkc,i) gdzie:

Wpc

wskaźnik nakładu nieodnawialnej
energii pierwotnej

1,328

[-]

 

Wp,i

współczynnik nakładu dla paliwa

1,1

[-]

 

Hch,i

ilość energii dostarczonej w paliwie

99952,626

[GJ]

27764,618 [MWh]

Wel

współczynnik nakładu energii elektrycznej

2,5

[-]

 

El

Energia elektryczna wyprodukowana

0

[GJ]

0 [MWh]

QK,i

ilość ciepła dostarczonego z s. c.
do odbiorców końcowych 

82822,9

[GJ]

23006,361 [MWh]

 

Realizując obowiązek wynikający z ust. 13 art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478), informujemy, że w łacznej ilości ciepła dostarczanego do naszej sieci ciepłowniczej, udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów, oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych za rok 2023 wynosi 0%

 

 

Maksymalna cen dostawy ciepła oraz cena najniższa od 01.03.2023r.

Działając na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) informujemy, że wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, stosowanych przez Skoczowska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej SEC), zgodnie z zatwierdzoną taryfą, w dniu 30 września 2022 r., powiększone o 40% zostały zawarte w załączniku:

Maksymalne ceny dostawy ciepła.

Jednoczesnie informujemy, że maksymalna cena dostawy ciepła dla naszej Spółki wyliczona na podstawie opublikowanych przez Prezesa URE cen stosowanych przez SEC w dniu 30.09.2022r., powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30.09.2022 r., jest wyższa od średniej ceny ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym i niższa od ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w systemie ciepłowniczym.

Wobec powyższego od dnia 01.03.2023r. SEC  w rozliczeniach z  Odbiorcami ciepła o których mowa w Art.4 ust 1 Ustawy zmienianej w art. 1 (są to między innymi gospodarstwa domowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnej, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych) będzie stosować cenę najniższą czyli średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w Art. 3 ust. 3 Ustawy zmienianej w art. 1 , powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym.

Jednocześnie informujemy, że oświadczenia o których mowa w Art. 5 ust. 1 i Art. 6 ust. 1  Ustawy zmienianej w art. 1, złożone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023r. (D.U. poz. 295) stosuje się jako podstawę do zastosowania wobec odbiorców, którzy je złożyli, średniej ceny ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym.

Dla źródła Skoczowska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.:

1. Cena ciepła z rekompensatą 84,65 zł/GJ

2. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 104 700,21 zł/MW/rok

3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą 30,94 zł/m3 (t)

4. Stawka roczna opłaty stałej za usługi przesyłowe 16 120,78 zł/MW

5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 6,01 zł/GJ