ŻUŻEL

OFERTY I ZAMÓWIENIA

Skoczowska Energetyka Cieplna  w procesie produkcji energii cieplnej wykorzystuje węgiel kamienny w postaci miału. Ubocznym produktem powstającym podczas spalania miału węglowego są popioły oraz żużel paleniskowy. Żużel odprowadzany jest z pod kotłów przy pomocy odżużlaczy zgrzebłowych mokrych. Popiół jest wychwytywany przez baterie cyklonów, skąd odprowadzany i zmieszany z żużlem transportowany jest bezpośrednio do zbiornika żużla .

Produkty uboczne powstające po spaleniu miału węgla kamiennego, zostały sklasyfikowane pod następującym kodem odpadów:

  • 10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49 z 2006 roku, poz. 356) mieszanki popiołowo-żużlowe mogą być stosowane do:

  1. wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wyrobisk),
  2. utwardzania powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny, z tym że utwardzanie to nie powinno zakłócać stanu wody na gruncie,
  3. wykorzystanie w podziemnych technikach górniczych,
  4. rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części (tzw. okrywy rekultywacyjnej),
  5. budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad, nieprzepuszczalnych wykładzin czasz osadników ziemnych, rdzeni budowli hydrotechnicznych oraz innych budowli i obiektów budowlanych, w tym fundamentów,
  6. likwidacji zagrożeń pożarowych takich jak samozapłony na czynnych i zamkniętych zwałowiskach skał płonnych pochodzących z górnictwa węgla kamiennego.

Posiadacz odpadów może je przekazywać podmiotom (przedsiębiorstwom), które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności gospodarki odpadami  w zakresie zbierania, odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów lub posiadający koncesję na składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych. Odbiorca odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie tego odpadu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie listy odpadów które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorstwami oraz dopuszczalnych metod ich odzysku odpad ten może być również przekazywany osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym do utwardzania powierzchni dróg i placów w sposób uniemożliwiający pylenie przez ich zestalenie lub przykrycie warstwą niepylącą oraz z zachowaniem odrębnych przepisów prawa wodnego i prawa budowlanego, oraz do budowy fundamentów.

Żużel dostępny jest w postaci tzw. niesortu w sezonie grzewczym. Nie dysponujemy własnym transportem. Załadunek mieszanki popiołowo-żużlowej odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 na nasz koszt. Zamówienia i załadunek mieszanki należy uzgadniać telefonicznie.

Cena mieszanki popiołowo-żużlowej wynosi obecnie 0,10 z (dziesięć groszy)ł / tonę +VAT.

W razie pytań prosimy o kontakt numerem telefonu 33 4792128.